"Gagarin" hotel, Yuzhno-Sakhalinsk
693010, Yuzhno-Sakhalinsk, Komsomolskaya st. 133
phone:(4242)498-400/401 Fax: (4242) 498-404
e-mail: manager@gagarinhotel.ru
reseption@gagarinhotel.ru
   
  Gallery


Apartments

Apartments

Apartments

Apartments

Room (standart)

Room (Luxury)

Room (Luxury)

Room (Luxury)

Wasabi

Wasabi

Wasabi

Wasabi

Wasabi

Conference-hall

Rock-garden

Rock-garden

Rock-garden

Wedding package

Restaurant "Gagarin"

Restaurant "Gagarin"

Wasabi

Bar 133

Bar 133

Bar 133

Wasabi

Restaurant "Gagarin"

Wasabi

Sauna

Restaurant "Gagarin"

Sauna

Conference-hall

Conference-hall

Conference-hall

Wedding package

Restaurant "Gagarin"

Sauna

Restaurant "Gagarin"

Restaurant "Gagarin"

Bar Karaoke

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Buffet

Sauna

Bar Karaoke

Buffet

Bar 133

E-mail for Director